Alphabetical search

Search

 <<    1  2  3  4  ...  3369    >>

Results 21 to 40 of 67370

Title Author Edition Date of publication
" คิดใหม่ ทำใหม่ " กับ กลุ่มงานฝึกอบรมการวิจัย วช. / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2546
"...หมู่บ้าน...ไม่สงบ" : ภาพความรุนแรงภาคใต้ในมิติ ชาติ,นานาชาติ และ อนาคต / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ; ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, บรรณาธิการและหัวหน้าโครงการวิจัย พิมพ์ครั้งที่ 1 2553
"6 ปี กับการปฏิรูปการศึกษา" : รายงานการสัมมนา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ / จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 2548
"กล้าใหม่...ใฝ่รู้" / ดำเนินการโดย ธนาคารไทยพาณิชย์, บุษกร ตรีสวัสดิ์ บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งแรก 2555
"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุงใหม่ 2561
"ข้าวกล้องงอก" ราชาแห่งข้าว สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ และความงาม = "GABA-rice" king of rice for health & beauty / พิมพ์อร ศีตคุนรัตน์ พิมพ์อร ศีตคุนรัตน์ พิมพ์ครั้งที่ 1 2552
"คน" จุดตาย SMEs / ไพศาล เตมีย์ ไพศาล เตมีย์ พิมพ์ครั้งที่ 1 2553
"ครู" ใหญ่ นภายน คุยเฟื่องเรื่องวัยเด็ก / ใหญ่ นภายน ใหญ่ นภายน พิมพ์ครั้งที่ 1 2547
"ค่าตอบแทน" บริหารให้โปร่งใส จูงใจพนักงาน / โดย ธำรงศักดิ์ ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 2555
"งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น" สื่อความหมายผ่านฐานคิดและประสบการณ์ / กชกร ชิณะวงศ์, บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง 2546
"งำประกาย" : กโลบายไร้ผู้ต่อต้าน / เห่ง อู๋อั๊ง, เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง เห่ง อู๋อั๊ง พิมพ์ครั้งที่ 1 2553
"งำประกาย" : กโลบายไร้ผู้ต่อต้าน / เห่ง อู๋อั๊ง, เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง เห่ง, อู๋อั๊ง พิมพ์ครั้งที่ 2 2556
"จุดประกายความฝัน" แห่งความดี บุญส่ง ลิมาจิรากร 2553
"ฉันมีเลือดไทยอยู่ครึ่งหนึ่ง" / มณีพันธุ์ จารุดุล 2546
"ดนตรีรองเง็ง" / นภดล ทิพยรัตน์ นภดล ทิพยรัตน์ พิมพ์ครั้งที่ 1 2553
"ตาล" ทรัพย์สินเมืองเพชร / มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พิมพ์ครั้งที่ 1 2558
"ตำนานโทรทัศน์ไทย" กับจำนง รังสิกุล
"ถ่อมตน" หรือ "อวดความถ่อมตน" ?! / อึ่ง บุ่งงี้ อึ่ง บุ่งงี้ พิมพ์ครั้งที่ 1 2555
"ธัมมนันทา--เท่านั้น" / โดย กาญจนา สุทธิกุล กาญจนา สุทธิกุล พิมพ์ครั้งที่ 1 2558
"นบพระภูมิบาล" : สมุดภาพสรรเสริญพระบารมี / สปริง กรุ๊ป กลุ่มสื่อมืออาชีพครบวงจร ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน, จัดทำ 2559
"บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฎ" / กองบรรณาธิการ เศรษฐวัฒน์ สุรินทร์คำ...[และคนอื่นๆ] พิมพ์ครั้งแรก 2556
"บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฎ" / กองบรรณาธิการ เศรษฐวัฒน์ สุรินทร์คำ ... [และคนอื่นๆ] พิมพ์ครั้งที่ 2 2559
"ปฏิรูปอุดมศึกษา...ทางรอดของชาติ" : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2546 / ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 2546
"ปวดศรีษะ-ไมเกรน" หายได้ / ศิริลักษณ์ ศิริลักษณ์ 2549
"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / บรรณาธิการ กชกร ชิณะวงศ์ 2546
"ผัก" ทางลัดขจัดไขมัน / สุมิตรา จันทร์เงา สุมิตรา จันทร์เงา พิมพ์ครั้งแรก 2548
"ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ" : การประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งสากล ปี 2556 / [จัดทำโดย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาส้งคมและความมั่นคงของมนุษย.์ 2556
"ผู้หญิง" ในวาทกรรมการเมืองเรื่อง เพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ / กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 1 2547
"ผู้หญิง" ในวาทกรรมสิทธิทางเพศ / กฤตยา อาชวนิจกุล, วรรณา ทองสิมา, บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 1 2548
"ผู้หญิงห้ามเข้า" : จารีตและความเชื่อที่ต้องอธิบาย / [บรรณาธิการ : จิตติมา ภาณุเตชะ และ ณัฐยา บุญภักดี] พิมพ์ครั้งที่ 1 2548
"พอ" / พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน) พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน), พิมพ์ครั้งที่ 2 2554
"พุทธอิทธิปาฏิหารย์" และความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ / เชิญ ปัจฉ์มานนท์ เชิญ ปัจฉิมานนท์. 2531
"ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ" : ประมวลภาพความอาลัย จากดวงใจประชาราษฏร์ จัดพิมพ์โดย บริษัท กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2561
"ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก" : การประชุมวิชาการระดับชาติ ; วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม Swissolel le concorde bangkok / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558
"รพีพัฒนศักดิ์ 2556" : หนังสือประชุมบทความวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,คณะนิติศาสตร์ คณะกรรมการจัดงานวันรพี 2556
"รองเง็ง" ดนตรีเพื่อความสมานฉันท์/ นภดล ทิพยรัตน์, เรียบเรียง 2554
"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / ผู้วิจัย ชัชพล ไชยพร, ระวี สัจจโสภณ, ปฏิวัติ สุขประกอบ ชัชพล ไชยพร พิมพ์ครั้งที่ 1 2560
"ราชภัฏพระนคร วันนั้น... ถึงวันนี้" / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
"วาทะธรรม จิ้งซืออวี่ 1" / ธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน พิมพ์ครั้งแรก 2553
"ว่าน" อายุวัฒนะ เมตตามหานิยม / ภาณุทรรศน์ ภาณุทรรศน์ 2546
 <<    1  2  3  4  ...  3369    >>
    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th