Alphabetical search

Search

 <<    1  2  3  4  5  ...  3369    >>

Results 41 to 60 of 67370

Title Author Edition Date of publication
"บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฎ" / กองบรรณาธิการ เศรษฐวัฒน์ สุรินทร์คำ...[และคนอื่นๆ] พิมพ์ครั้งแรก 2556
"บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฎ" / กองบรรณาธิการ เศรษฐวัฒน์ สุรินทร์คำ ... [และคนอื่นๆ] พิมพ์ครั้งที่ 2 2559
"ปฏิรูปอุดมศึกษา...ทางรอดของชาติ" : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2546 / ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 2546
"ปวดศรีษะ-ไมเกรน" หายได้ / ศิริลักษณ์ ศิริลักษณ์ 2549
"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / บรรณาธิการ กชกร ชิณะวงศ์ 2546
"ผัก" ทางลัดขจัดไขมัน / สุมิตรา จันทร์เงา สุมิตรา จันทร์เงา พิมพ์ครั้งแรก 2548
"ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ" : การประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งสากล ปี 2556 / [จัดทำโดย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาส้งคมและความมั่นคงของมนุษย.์ 2556
"ผู้หญิง" ในวาทกรรมการเมืองเรื่อง เพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ / กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 1 2547
"ผู้หญิง" ในวาทกรรมสิทธิทางเพศ / กฤตยา อาชวนิจกุล, วรรณา ทองสิมา, บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 1 2548
"ผู้หญิงห้ามเข้า" : จารีตและความเชื่อที่ต้องอธิบาย / [บรรณาธิการ : จิตติมา ภาณุเตชะ และ ณัฐยา บุญภักดี] พิมพ์ครั้งที่ 1 2548
"พอ" / พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน) พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน), พิมพ์ครั้งที่ 2 2554
"พุทธอิทธิปาฏิหารย์" และความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ / เชิญ ปัจฉ์มานนท์ เชิญ ปัจฉิมานนท์. 2531
"ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ" : ประมวลภาพความอาลัย จากดวงใจประชาราษฏร์ จัดพิมพ์โดย บริษัท กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2561
"ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก" : การประชุมวิชาการระดับชาติ ; วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม Swissolel le concorde bangkok / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558
"รพีพัฒนศักดิ์ 2556" : หนังสือประชุมบทความวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,คณะนิติศาสตร์ คณะกรรมการจัดงานวันรพี 2556
"รองเง็ง" ดนตรีเพื่อความสมานฉันท์/ นภดล ทิพยรัตน์, เรียบเรียง 2554
"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / ผู้วิจัย ชัชพล ไชยพร, ระวี สัจจโสภณ, ปฏิวัติ สุขประกอบ ชัชพล ไชยพร พิมพ์ครั้งที่ 1 2560
"ราชภัฏพระนคร วันนั้น... ถึงวันนี้" / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
"วาทะธรรม จิ้งซืออวี่ 1" / ธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน พิมพ์ครั้งแรก 2553
"ว่าน" อายุวัฒนะ เมตตามหานิยม / ภาณุทรรศน์ ภาณุทรรศน์ 2546
"วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง" : การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 6 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2553 : มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
"ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557 : การประชุมทางวิชาการ ; 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557
"สล่าสร้างศิลป์ ถิ่นลำปาง" นิทรรศการศิลปกรรม 9 มิถานายน ถึง 30 กันยายน 2554 / โดยศิลปินชาวลำปางร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2554
"สอนอย่างไรให้ถึงฝัน " คุณครูทักษิณ ชินวัตร สอนวิชาคณิตศาสตร์ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 25กันยายน 2546 กระทรวงศึกษาธิการ 2546
"สิทธิของเรา" ชีวิตของเราได้รับการคุ้มครองอย่างไร / ศราวุฒิ ประทุมราช ศราวุฒิ ประทุมราช. 2544
"สิทธิของเรา" ชีวิตของเราได้รับการคุ้มครองอย่างไร? / ศราวุฒิ ประทุมราช ศราวุฒิ ประทุมราช พิมพ์ครั้งที่ 5 2547
"สื่อผสมฤาษีดัดตน"ศิลปะบูรณาการกับการตีความมรดกความทรงจำของโลกผ่านงานประพันธ์ดนตรี ศิลปะการแสดง และสื่อร่วมสมัย : รายงานการวิจัย = Rusiedutton: New interpretation through composition, performance and new media / คณะผู้ร่วมวิจัย อโณทัย นิติพน ... [และคนอื่นๆ] 2557
"อาจารย์คุณลาวัลย์ ถนองจันทร์ ในความทรงจำ" / จิตติมา วิริยวัฒน์ จิตติมา วิริยวัฒน์.
"อารยธรรมโลก" พุทธ & อิสลาม สนทนาธรรม - สานสัมพันธ์สู่สันติ / โดย ไดซาขุ อิเคดะ, มาจิด เตหะราเนี่ยน, แปลและเรียบเรียงโดย ศุภางค์ รุจนเวชช์ อิเคดะ, ไดซาขุ 2548
"เล่น...เพื่อชีวิตของเด็ก" ภาค 2 / ดวงใจ สายชมภู,บรรณาธิการเรียบเรียง พิมพ์ครั้งที่ 2 2550
"เอ็น จี โอ" นักพัฒนาระดับรากหญ้า พันธุ์ที่สังคมขาด (ไม่) ได้? / เบ็ญจมาศ ศิริภัทร, สุรพล มุละดา, บรรณาธิการ 2545
"แผ่นดินพระปกเกล้า" "พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" = The Reign of King Prajadhipok สถาบันพระปกเกล้า 2549
"แผ่นดินพระร่วง" ประวัติศาสตร์สุโขทัย : แสงทองแรกของชนชาติไทยในอุษาคเนย์ / เอกวุฒิ วงษ์มาลัย เอกวุฒิ วงษ์มาลัย พิมพ์ครั้งที่ 1 2554
"ให้" หัวใจแห่งความสำเร็จ / ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา, แปลและเรียบเรียง พิมพ์ครั้งแรก 2554
"ไทดำ" เมืองแถง "ทรงดำ" ถิ่นสยาม จาก หนองแฮดถึงหนองปรง / บุญยงค์ เกศเทศ บุญยงค์ เกศเทศ พิมพ์ครั้งที่ 1 2554
"ไปรษณียนิเทศ" พ.ศ. 2549 / กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2550
"ไอรัก" คืออะไร / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พิมพ์ครั้งที่ 9 2557
(ฉบับร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ..... / ความคิดเห็นและข้อเสนอโดย พรรคพลังแผ่นดินไท วันที่ 1 มกราคม 2550 2550
(นวนิยาย) ฮิโรโอกะ อาซาโกะ สตรีผู้บุกเบิกธุรกิของญี่ปุ่น / ฟุรุกาวะ ชิเอโกะ, เขียน ; กนิฏฐา มัทซุโอะ, แปล ฟุรุกาวะ, ชิเอโกะ พิมพ์ครั้งที่ 1 2560
(พลังงาน) เรื่องระหว่างบรรทัด / อานิก อัมระนันทน์ อานิก อัมระนันทน์ 2557
(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 2544
(ร่าง) หลักสูตรสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2541 / สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 2541
[7's] Pretty bad girl บทเรียนรักกั๊กหัวใจยัยวายร้ายฝึกหัด / แสตมป์เบอรี่ แสตมป์เบอรี่ 2558
[7's] The kiss show สุดหล่อจ๋า อยากสวยช่วยฉันที! / แสตมป์เบอรี่ แสตมป์เบอรี่ 2558
[K]-Gent ร้ายขั้นสุด...สุภาพบุรุษสองหน้า / แสตมป์เบอรี่ แสตมป์เบอรี่ 2561
@design : หลักการออกแบบศิลปะ = ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 2554
/ ที่ระลึกงานฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอเขาย้อยและทำบุญอายุครบ 80 ปี พระครูโสภณพัชรธรรม (เย็น จนฺทโชติ) เจ้าอาวาสวัดยาง เขาย้อย เจ้าคณะอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 16 กุมภาพันธ์ 2540 คณะกรรมการฯและศิษยานุศิษย์ 2540
$O$ ! คู่มือเอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง = Business on a shoestring : surviving a downturn / ผู้เขียน Jeremy Kourdi ; ผู้แปล ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ ครูดี้, เจอเรมี่ พิมพ์ครั้งที่ 1 2552
1 Figure maintenance / by Catherine Cassidy Cassidy, Catherine. 1983
1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เด่น 30 โครงการนำร่อง / อภิชาติ ศรีสอาด, บรรณาธิการ 2545
1 ทศวรรษ : โครงการสอบเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2558
1 ทศวรรษ "โครงการพัฒนาชีวิตครู" : เรียนรู้จากประสบการณ์...สู่อนาคตแห่งความสำเร็จ / ธนาคารออมสิน. 2553
1 ทศวรรษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ : 121 ปี อุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย / กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิมพ์ครั้งที่ 1 2555
1 ทศวรรษ กระทรวงวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมนำสังคมและเศรษฐกิจ / กระทรวงวัฒนธรรม 2556
1 ทศวรรษ การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / จัดทำโดย กองนโยบายและแผน 2554
1 ทศวรรษ นวัตกรรมหลักสูตรและการสอน / คณะกรรมการสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2556
1 ทศวรรษ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิมพ์ครั้งที่ 1 2553
1 ทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง : ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค / โดย ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร พิมพ์ครั้งที่ 1 2553
1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ / หลิว หย่ง เซิง, เขียน ; ภิรมณ ประพฤติประยูร, แปล หลิว, หย่ง เซิง พิมพ์ครั้งที่ 3 2561
1 นาที แนะวิธีแก้ปัญหาการเรียน / โดย ครูแว่น ครูแว่น 2556
 <<    1  2  3  4  5  ...  3369    >>
    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th