Alphabetical search

Search

 <<    1  ...  3359  3360  3361  3362  3363  ...  3369    >>

Results 67201 to 67220 of 67370

Title Author Edition Date of publication
ไม้มงคล / ธัญนันท์ วีระกุล ธัญนันท์ วีระกุล พิมพ์ครั้งที่ 4 2553
ไม้มงคล เสริมความร่ำรวย / รตี พร้อมพรชัย รตี พร้อมพรชัย พิมพ์ครั้งที่ 1 2555
ไม้มงคลกับศาสตร์ลี้ลับ? = Auspicious plant and its myth / สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปัตย์ สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปัตย์ 2547
ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่าชาติสุดท้าย / พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (บัว ญาณสมฺปนฺโน) พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (บัว ญาณสมฺปนฺโน) พิมพ์ครั้งที่ 6 2554
ไม่มีขา ใช่ว่าไม่มีลมหายใจ / ร้อยตรี ต่วนอัมรัน กูโซะ, เขียน ; พิชญาพร โพธิ์สง่า, เรียบเรียง ต่วนอัมรัน กูโซะ พิมพ์ครั้งที่ 4 2558
ไม่มีความลับ สำหรับหุ้น / ฐิติเมธ โภคชัย ฐิติเมธ โภคชัย พิมพ์ครั้งที่ 2 2560
ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? : การศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย / จิตติภัทร พูนคำ, บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งแรก 2561
ไม่มีคำว่าล้มเหลว = Words to live by / วิลเลียม ไอ นิโลส์, บรรณาธิการ; ส. สุวรรณ, ผู้แปล 2538
ไม่มีนวนิยายซีไรท์ ปี 2534 / เรืองยศ ณ นคร เรืองยศ ณ นคร. 2534
ไม่มีนางนพมาศ ไม่มีลอยกระทง ในสมัยสุโขทัย / สุจิตต์ วงษ์เทศ 2530
ไม่มีวันสิ้นโลก พิภพจะสถิตตราบชั่วนิรันดร์ = World without end / เคน ฟอลเลตต์ : เขียน ; กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น : แปล. ฟอลเลตต์, เคน. พิมพ์ครั้งที่ 1 2554
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี / ซะการีย์ยา อมตยา ซะการีย์ยา อมตยา พิมพ์ครั้งที่ 3 2553
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี / ซะการีย์ยา อมตยา ซะการีย์ยา อมตยา พิมพ์ครั้งที่ 8 2556
ไม่ยาก...จดจำอักษรจีน / จาง จิ้ง จาง, จิ้ง 2552
ไม่ยากถ้าไม่อยากป่วยตอนโรคหัวใจกับความดันโลหิตสูง / เรณู สุเสวี, เรียบเรียง เรณู สุเสวี พิมพ์ครั้งที่ 1 2556
ไมรอน / พัณณิดา ภูมิวัฒน์ พัณณิดา ภูมิวัฒน์ พิมพ์ครั้งที่ 2 2548
ไม่รู้ = The innocent / ฮาร์ลาน โคเบน, เขียน ; มณฑารัตน์ ทรงเผ่า, แปล โคเบน, ฮาร์ลาน พิมพ์ครั้งที่ 2 2550
ไม่รู้หนังสือก็บรรลุธรรมได้ / อภิวาท คมใส อภิวาท คมใส 2555
ไม่ว่าหนาวหรือร้อน ตะลอน In Hokkaido / นัธพร ศิริรังษี, ทินกร อาวัฒนกุลเทพ นัธพร ศิริรังษี พิมพ์ครั้งที่ 1 2562
ไม่สงบจึงประเสริฐ : หลากหลายความเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก = Paul Hawken ; ภัควดี, แปล ; วรนุช ชูเรืองสุข, บรรณาธิการ ฮอว์เกน, พอล พิมพ์ครั้งที่ 1 2554
ไม่สิ้นแสงเทียน / ภาวินี นิลแสง. ภาวินี นิลแสง. 2539
ไม่อยากเห็นเมืองไทยหายนะ...อ่านหนังสือเล่มนี้... / นิติภูมิ นวรัตน์, กมล กมลตระกูล, สมคิด ลวางกูร นิติภูมิ นวรัตน์ 2560
ไม้อ่อนย่อมดัดได้ ดั่งใจ / พรพิไล เลิศวิชา, บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 2 2544
ไม้อเนกประสงค์กินได้ = Edible multipurpose tree species / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการประสานงานวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้และไม้โตเร็วอเนกประสงค์ บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง สุรีย์ ภูมิภมร, อนันต์ คำคง พิมพ์ครั้งที่ 1 2540
ไม้อเนกประสงค์กินได้ = Edible multipurpose tree species / จัดทำโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ; ผู้เรียบเรียง อนันต์ คำคง พิมพ์ครั้งที่ 2 2551
ไม่เจ็บ ไม่แก่ ไม่ป่วย สวยด้วยน้ำมันงาดำ ราชันย์แห่งธรรมชาติบำบัด = Black sesame oil / โดย พล ภูผา วัฒนากิจ. พล ภูผา วัฒนากิจ 2557
ไม้เทศ เมืองไทย / เสงี่ยม พงษ์บุญรอด เสงี่ยม พงษ์บุญรอด. 2519
ไม่เป็นไร 10 เรื่องสั้นโครงการเด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอล์/ ฐิติคมน์ ญาณสมบัติ ... [และคนอื่น ๆ] พิมพ์ครั้งแรก 2557
ไม่เป็นไรลืมเสียเถิดและออมไว้ไม่ขัดสน / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2537
ไม้เมือง / โสภาค สุวรรณ โสภาค สุวรรณ พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก 2540
ไม้เลื้อยกินได้ / วราภรณ์ วิชญรัฐ, เรื่องและรูป วราภรณ์ วิชญรัฐ พิมพ์ครั้งที่ 1 2548
ไม้เลื้อยประดับ / อฤชร พงษ์ไสว อฤชร พงษ์ไสว. พิมพ์ครั้งที่ 2 2542
ไม้เลื้อยสวยงาม / ชมรมพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ 2539
ไม้แคระ / โดย วิเชษฐ ค้าสุวรรณ วิเชษฐ ค้าสุวรรณ. พิมพ์ครั้งที่ 5 2546
ไมโครคอนโทรลเลอร์ / ธงชัย ทองอยู่ ธงชัย ทองอยู่ 2558
ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 / ธีระ กาญจนสินธุ ธีระ กาญจนสินธุ 2546
ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา / ผดุง อารยะวิญญู ผดุง อารยะวิญญู 2527
ไมโครซอฟต์ เอ็กเชล 2000 สเตปบายสเตป = Microsoft Exce 2000 step by step 2542
ไมโครโปรเซลเซอร์ตระกูล Intel ปฏิบัติการบนไมโครคอมพิวเตอร์ / วิทยา สุคตบวร วิทยา สุคตบวร. 2545
ไมโครโปรเซสเซอร์ (Z80) / มงคล ทองสงคราม มงคล ทองสงคราม. พิมพ์ครั้งที่ 5 2543
ไมโครโปรเซสเซอร์ 3 = Microprocesser 3 / เที่ยง เหมียดไธสง เที่ยง เหมียดไธสง. 2545
ไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80 ( ทฤษฎีและปฏิบัติ ) / มนัส สังวรศิลป์ มนัส สังวรศิลป์.
ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ (Z-80 Microprocessor) / ยืน ภู่วรวรรณ, วัฒนา เชียงกูล ยืน ภู่วรวรรณ. 2538
ไมโครโปรเซสเซอร์ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งาน / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ คงสวัสดิ์ ลอรัตนเรืองกิต พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. 2537
ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 / โดย อุทัย สุขสิงห์ อุทัย สุขสิงห์ พิมพ์ครั้งที่ 2 2547
ไม้ใกล้ครัว / จำลอง ฝั่งชลจิตร จำลอง ฝั่งชลจิตร. 2541
ไม้ใกล้ฝั่ง = สถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุไทย / ปรีชา อุปโยคิน...(และคนอื่นๆ), ผู้วิจัย 2541
ไม่ใช่แค่สั่ง "แอ็กชั่น" / เปี๊ยก โปสเตอร์ เปี๊ยก โปสเตอร์ พิมพ์ครั้งที่ 1 2559
ไม้ในบ้าน : ความงามของไม้ใบ / อ. อโณทัย อ. อโณทัย 2546
ไม้ในบ้าน : ความงามของไม้ดอก / อ. อโณทัย อ. อโณทัย 2546
ไม้ใบ-ไม้ประดับ / ศิระ พูนวัฒนาพงษ์, บรรณาธิการ
ไม้ไทย อนุรักษ์ไว้ให้แผ่นดิน / สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ 2542
ไย้ ไต และเกาลาน: กลุ่มชาติพันธุ์ไทในเวียดนามเหนือ / สุมิตร ปิติพันธ์ ... [และคนอื่นๆ] 2546
ไร่กำนันจุล องค์กรแสนสุข เรียบง่าย และยั่งยืน / วิชัย อุตสาหจิต ; บรรณาธิการ ศรายุทธ ด้วงทอง ; รวบรวมองค์ความรู้โดย ทีมงาน Happy Home Model และ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Graduate School of Human Resource Development, ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร วิชัย อุตสาหจิต พิมพ์ครั้งที่ 1 2557
ไรท์เวิร์ดรองเวิร์ด = Right word wrong word / แอล. จี. อเล็กซานเดอร์ ; รำไพ ดวงเพชร, ผู้แปลและเรียบเรียง อเล็กซานเดอร์, แอล. จี. 2541
ไร่น่สวนผสมตามแนวพระราชดำริ (วีซีดี) / บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด
ไร่มรณะ = The Onion field / โจเซฟ แวมเบิก ; กิติมา อมรทัต, ผู้แปล แวมเบิก, โจเซฟ. 2545
ไล่ตงจิ้น ลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต / Lai Dong Jin, เขียน ; วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์, แปล ไล่, ตงจิ้น พิมพ์ครั้งที่ 12 2549
ไล่ตงจิ้น ลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต / Lai Dong Jin, เขียน ; วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์, แปล ไล่, ตงจิ้น พิมพ์ครั้งที่ 43 2553
ไลเคนในหุบเขาลำพญา = Lichen / คณะผู้จัดทำ ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย ... [และคนอื่นๆ] พิมพ์ครั้งที่ 1 2559
ไวน์ : ศาสตร์และศิลป์ / ประดิษฐ์ ครุวัณณา ประดิษฐ์ ครุวัณณา. พิมพ์ครั้งที่ 2 2546
ไวน์ / ขวัญแก้ว วัชโรทัย ขวัญแก้ว วัชโรทัย. พิมพ์ครั้งที่ 2 2539
ไวน์ / ประเสริฐ สายสิทธิ์ ประเสริฐ สายสิทธิ์. พิมพ์ครั้งที่ 2 2518
ไวน์ ไวน์ ไวน์ / ชัยรัตน์ โมไนยพงศ์ ชัยรัตน์ โมไนยพงศ์. 2546
ไวน์ฝรั่งเศส เมรัยอมตะ / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม. พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขปรับปรุงใหม่) 2540
ไวน์ฝรั่งเศส เมรัยอมตะ / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม. พิมพ์ครั้งที่ 5 2546
ไวน์ระดับโลก ปี 1996-1997(2539-2540) : ฉบับพกพาเพื่อตามล่า / พีระ บุญจริง เรียบเรียง พิมพ์ครั้งที่ 1 2540
ไวยากรณ์ ระดับ 2 : สำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น / แต่งโดย คณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) ; แปลโดย บุษบา บรรจงมณี พิมพ์ครั้งที่ 9 2550
ไวยากรณ์ ระดับ 3 : สำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น / แต่งโดย คณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) พิมพ์ครั้งที่ 7 (ฉบับปรับปรุง) 2550
ไวยากรณ์ ระดับ 4 : สำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น / แต่งโดย คณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับปรับปรุง) 2550
ไวยากรณ์&พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2 in 1 / ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส พิมพ์ครั้งที่ 1 2557
ไวยากรณ์ของนิทาน : การศึกษานิทานเชิงโครงสร้าง / ศิราพร ณ ถลาง, บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 2 2557
ไวยากรณ์จีน / เสี่ยว อานต้า เสี่ยว, อานต้า พิมพ์ครั้งที่ 1 2547
ไวยากรณ์จีนกลาง / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. 2541
ไวยากรณ์จีนกลาง / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ พิมพ์ครั้งที่ 2 2545
ไวยากรณ์จีนระดับต้น / เมชฌ สอดส่งกฤษ เมชฌ สอดส่งกฤษ พิมพ์ครั้งที่ 6 2561
ไวยากรณ์จีนเบื้องต้น ที่คุณต้องรู้ / โดย กวาง, อู่หลิน, และ ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว กวาง, อู่หลิน 2561
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์ สุเทพ น้อมสวัสดิ์. พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขปรับปรุง) 2541
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์ สุเทพ น้อมสวัสดิ์. 2541
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน = Digital english grammar / สหภพ ปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่ สหภพ ปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่ พิมพ์ครั้งแรก 2551
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น / พัทธดนย์ สนธิรักษ์ พัทธดนย์ สนธิรักษ์ 2559
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนา / จุลนรี อัชชนียะสกุล จุลนรี อัชชนียะสกุล พิมพ์ครั้งที่ 5 ปรับปรุงใหม่ 2551
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ฉบับผู้เริ่มต้น / ผู้เขียน (ครูกี้) สุภาพร ภู่ประกร สุภาพร ภู่ประกร พิมพ์ครั้งแรก 2553
ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม / เขียนโดย โสภนา ศรีจำปา โสภนา ศรีจำปา พิมพ์ครั้งที่ 1 2545
ไวยากรณ์อังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี พัฒน์ น้อยแสงศรี. พิมพ์ครั้งที่ 2 2529
ไวยากรณ์อังกฤษ 90 ยูนิต / เชาวน์ เชวงเดช เชาวน์ เชวงเดช พิมพ์ครั้งที่ 3
ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับ เรียนลัด...เป็นเร็ว / ไพบูลย์ เปียศิริ ไพบูลย์ เปียศิริ 2552
ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับมาตรฐาน / ฐิติ นิธิอนันตกูล ฐิติ นิธิอนันตกูล 2550
ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับมืออาชีพ / นารีรัตน์ บุญช่วย, บรรณาธิการ 2544
ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับมืออาชีพ / นารีรัตน์ บุญช่วย, บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 3 2541
ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ / กองบรรณาธิการนิตยสาร I Get English 2558
ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ / โดย กองบรรณาธิการนิตยสารไอเก็ตอิงลิช ฉบับเพิ่มเติม 2558
ไวยากรณ์อังกฤษ เรียนเองก็ได้...ง่ายจัง / เนาวรัตน์ เริงโกสุม, เรียบเรียง. เนาวรัตน์ เริงโกสุม พิมพ์ครั้งที่ 2 2552
ไวยากรณ์อังกฤษแนวสร้างเสริมความรู้ / พิณทิพย์ ทวยเจริญ พิณทิพย์ ทวยเจริญ พิมพ์ครั้งที่ 2 2559
ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น / สิทธินี ธรรมชัย สิทธินี ธรรมชัย พิมพ์ครั้งที่ 4 2558
ไวยากรณ์เบื้องต้น ฝึกฝนให้เก่งอังกฤษ = English grammar/ Narnl Narnl 2552
ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 1 / วรรณา แสงอร่ามเรือง วรรณา แสงอร่ามเรือง. พิมพ์ครั้งที่ 6 2539
ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 2 / วรรณา แสงอร่ามเรือง วรรณา แสงอร่ามเรือง. พิมพ์ครั้งที่ 4 2540
ไวยากรณ์และการเขียนภาษาอังกฤษ / สริตา บัวเขียว สริตา บัวเขียว พิมพ์ครั้งที่ 1 2556
ไวยากรณ์ไทย / นววรรณ พันธุเมธา นววรรณ พันธุเมธา. พิมพ์ครั้งที่ 2 2527
ไวยากรณ์ไทย / นววรรณ พันธุเมธา นววรรณ พันธุเมธา พิมพ์ครั้งที่ 5 2553
ไวยากรณ์ไทยในภาษาศาสตร์ = Thai grammar in linguistics / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ พิมพ์ครั้งที่ 4 2553
ไวรัส : โจรสลัดของเซลล์ = Pirates of the cell : The story of viruses form molecule to microbe / Andrew Scott; ขจี ปิลกศิริ, ผู้แปล Scott, Andrew. 2538
ไวรัสตับอักเสบและการป้องกัน = Viral hepatitis and prevention / ยง ภู่วรวรรณ 2539
ไวรัสบันลือโลก / ประเสริฐ ทองเจริญ ประเสริฐ ทองเจริญ พิมพ์ครั้งแรก 2557
ไวอากร้า ยามหัศจรรย์จริงหรือ? / วรวุฒิ เจริญศิริ, ไพบูลย์ สมานโสตถิวงศ์ และจักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ วรวุฒิ เจริญศิริ. 2541
ไวโอลินเล่นง่าย ฉบับผู้เริ่มต้น / จีราภา สุวรรณโชติ จีราภา สุวรรณโชติ 2558
ไสยศาสตร์ในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325-2394) : ปริญญานิพนธ์ = Superstition in Thai Literature During The Early Ratanakosin Period (B.E. 2325-2394) / เรไร สืบสุข เรไร สืบสุข. 2521
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต / วีรพร นิติประภา วีรพร นิติประภา พิมพ์ครั้งที่ 8 2559
ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช : โรคและการจัดการ / สืบศักดิ์ สนธิรัตน สืบศักดิ์ สนธิรัตน. 2541
ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในประเทศไทย = Plant parasitic nematodes of thailand / สืบศักดิ์ สนธิรัตน สืบศักดิ์ สนธิรัตน. 2538
ไส้เลื่อน = Self-help for hiatus hernia / โจแอน เลย์; ศักดิ์ บวร, แปลและเรียบเรียง เลย์, โจแอน. 2537
ไหม อเลซซานโดร,บาริกโก ; งามพรรณ เวชชาชีวะ แปล บาริกโก, อเลซซานโดร พิมพ์ครั้งแรก 2540
ไหม : ราชินีแห่งเส้นใย / สมหญิง ชูประยูร สมหญิง ชูประยูร 2546
ไหม...ผู้ไม่ยอมแพ้ในร่างพิการ / สุภัทราพร ตันอธิคม สุภัทราพร ตันอธิคม พิมพ์ครั้งที่ 1 2550
ไหมแม / ภาณุมาศ ภูมิถาวร, เขียน ; เดือนรุ่งฟ้า เพ็ญไพสิฐ, ภาพปกและภาพประกอบ. ภาณุมาศ ภูมิถาวร 2541
ไหมไทย : สายใยแผ่นดิน / สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พิมพ์ครั้งที่ 1 2552
ไหมไทยและความคุ้มครองด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ / ศิริพร บุญชู ... [และคนอื่นๆ] พิมพ์ครั้งที่ 1 2550
ไหว้ครูดนตรีไทย = The wai khru ceremony in thai classical music / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2537
ไหว้ครูดนตรีไทย' 2 อนุรักษ์มรดกไทย, 35 / สุนันท์ อุดมเวช และคณะ, บรรณาธิการ สุนันท์ อุดมเวช. 2535
ไหว้ครูโขน-ละคอน / จรูญศรี วีระวานิช จรูญศรี วีระวานิช. 2532
ไหว้พระ 9 วัด ( กรุงเทพมหานคร เพื่อศิริมงคล ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามโซนดอทเน็ท 2551
ไหว้พระ 9 วัด ทั่วประเทศ ส่งเสริมประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม / กรมการศาสนา 2555
ไหว้พระวัดมงคลนาม น่าเยี่ยมยามที่เชียงใหม่ / สมจิต พรหมเทพ สมจิต พรหมเทพ พิมพ์ครั้งที่ 1 2555
ไหว้พระสัมผัสโชค สะสมบุญบารมี / ริว จิตสัมผัส ริว จิตสัมผัส พิมพ์ครั้งที่ 1 2553
ไหว้พระเสริมบารมี / ประทีป ทองเปลว ประทีป ทองเปลว 2544
ไหว้พระเสริมมงคล 12 ปีเกิด / หมอหยอง หมอหยอง. 2543
ไอ บี เอ็ม / บัค รอดเจอร์ รอดเจอร์, บัค. 2533
ไอคิวและอีคิว : ประตูสู่ความสำเร็จของลูก / ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ... [และคนอื่นๆ] พิมพ์ครั้งที่ 2 2543
ไอคิวและแบบทดสอบความถนัด = IQ and aptitude tests / Philip Carter ; รัชนี เอนกพีระศักดิ์, แปล. คาร์เตอร์, ฟิลิป. พิมพ์ครั้งที่ 6 2551
ไอคิวและแบบทดสอบความถนัด = IQ and aptitude tests / Philip Carter เขียน ; รัชนี เอนกพีระศักดิ์, แปล คาร์เตอร์, ฟิลิป พิมพ์ครั้งที่ 1 2550
ไอซีที สานความรู้และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน = ICT as a tool to Harness knowledge and technology for sustainable development / พระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พิมพ์ครั้งที่ 2 2552
ไอซีที สานโลกกว้าง สร้างพลังมวลมนุษย์ = Connect the world empowering people using ICT / คณะทำงานจัดทำผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี 2551
ไอซีทีเพื่อการศึกษา = ICT for education / กิดานันท์ มลิทอง กิดานันท์ มลิทอง 2548
ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย / ยืน ภู่วรวรรณ, สมชาย นำประเสริฐชัย ยืน ภู่วรวรรณ. 2546
ไอด้ากับยาวิเศษ / สินจิรา สินธุเสน, วิวัฒน์ โรจน์พิทยากร สินจิรา สินธุเสน. พิมพ์ครั้งที่ 2 2536
ไอดินกลิ่นรัก / วลีวิไล วลีวิไล พิมพ์ครั้งที่ 2 2548
ไอทีกับธุรกิจแนวคิดและแนวทาง / ครรชิต มาลัยวงศ์ ครรชิต มาลัยวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 2 2537
ไอน้ำและพลังงานจากถ่านหิน / เกริกชัย สุกาญจน์จที เกริกชัย สุกาญจน์จที. 2529
ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น / สม สุจีรา สม สุจีรา พิมพ์ครั้งที่ 56 2552
ไอพีคิวไอ [ซีดีรอม] / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2547
ไอรักคืออะไร / พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2536
ไอร์แลนด์ : คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา / ข้อมูล : ศุภลักษณ์ สนธิชัย ศุภลักษณ์ สนธิชัย พิมพ์ครั้งแรก 2546
ไอศกรีม & เบเกอรี่ = Ice cream & bakery / รติพร ปิตุลยา รติพร ปิตุลยา 2548
ไอศกรีม เชอร์เบ็ท / อมราภรณ์ วงษ์ฟัก อมราภรณ์ วงษ์ฟัก. 2543
ไอศกรีมสามรส / สุจินดา อัศวไชยชาญ สุจินดา อัศวไชยชาญ.
ไอศกรีมเป็นเหตุ : หนังสือนิทาน / สำนึก มุนิปภา สำนึก มุนิปภา 2551
ไอหยา! ภาษาจีน / จุฑามาศ ลิมศุภนาค, หลิน เหม่ย ไช จุฑามาศ ลิมศุภนาค พิมพ์ครั้งที่ 1 2551
ไอเดียร้อยหินมงคล เสริมโชคให้ลาภ สร้างอาชีพ / กองบรรณาธิการเพชรการเรือน พิมพ์ครั้งที่ 1 2558
ไอเดียอัจฉริยะ : คู่มือนวัตกรรมสำหรับธุรกิจผู้ข้ามแดน และผู้เปลี่ยนเกม = Creative genius / Peter Fisk ; วัฒนา มานะวิบูลย์, แปล. ฟิสค์, ปีเตอร์ พิมพ์ครั้งที่ 1 2555
ไอเดียแคนดู = Idea can do / กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ พิมพ์ครั้งที่ 3 2543
ไอเดียแต่งสวน / ร วิภา เดชาชาญ ; ธรรมนิตย์ ชำนาญ, บรรณาธิการ รวิภา เดชาชาญ 2553
ไอเดียแปลงโฉมของใช้ในบ้าน = The art of handmade living / วิลโลว์ ครอสลีย์, เขียน ; ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ, แปล. ครอสลีย์, วิลโลว์. พิมพ์ครั้งที่ 1 2557
ไอเวเด / ศิรพร กฤษณกาญจน์ แปล ; เฉลิมศรี จอมแก้ว เรียบเรียงและบรรณาธิการ ; บำเพ็ญ กฤษณกาญจน์ เจ้าของ บำเพ็ญ กฤษณกาญจน์ พิมพ์ครั้งที่ 2 2548
ไอเอ็มซี : การสื่อการตลาดแนวใหม่ / โดย ดอน อี. ชูลท์, สแตนลีย์ ไอ. แทนเนนโบม, โรเบิร์ต เอฟ. เลาเทอร์บอร์น ; แปลและเรียบเรียงโดย ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ ชูลท์, ดอน อี. 2544
ไอเอ็มเอฟ ไอเอ็มเอฟ ไอเอ็มเอฟ : กะเทาะเปลือกเลือกเจาะแก่นในของไอเอ็มเอฟ / ไสว บุญมา ไสว บุญมา. 2543
ไอเอสโอ 9000 คู่มือนำมาตรฐานคุณภาพสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม = Quality manager's complete guide to ISO 9000 / ริชาร์ด บาร์เรตต์ เคลเมนต์ส, เขียน ; วิฑูรย์ สิมะโชคดี, แปลและเรียบเรียง เคลเมนต์ส, ริชาร์ด บาร์เรตต์. 2536
ไอเอสโอ 9000 คู่มือสู่มาตรฐานคุณภาพระดับโลก = Quality manager's complete guide to ISO 9000 supplement / ริชาร์ด บาร์เรตต์ เคลเมนต์ส, เขียน ; วิฑูรย์ สิมะโชคดี, แปล เคลเมนต์ส, ริชาร์ด บาร์เรตต์. 2540
ไอแซก อาซิมอฟ ถาม-ตอบเรื่องโลกและจักรวาล = Isaac Asimov's guide to earth and space / ไอแซก อาซิมอฟ, เขียน ; อัญชนา อัศวาณิชย์, แปล อาซิมอฟ, ไอแซค พิมพ์ครั้งที่ 1 2557
ไอ้แมงมุม ภาค 2 = SPIDER MAN 2 แซม ไรมี่ แซม ไรมี่ 2547
ไอ้แมงมุม3 = Spider-man3 Sam Raimi Raimi,Sam 2550
ไฮซ้อขอเป็นดาว / อิสย่าห์ อิสย่าห์ พิมพ์ครั้งที่ 1 2556
ไฮดรอลิก อุตสาหกรรม / ขวัญชัย สินทิพย์สมบุรณ์ และปานเพชร ชินินทร ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์. 2537
ไฮดรอลิกส์ : หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน / มนตรี โชติวรวิทย์ ... [และคนอื่นๆ] 2536
ไฮดรอลิกส์ / วรุณ คุณวาสี วรุณ คุณวาสี. 2529
ไฮดรอลิคส์และนิวแมติคส์ / อำพล ซื่อตรง อำพล ซื่อตรง. 2527
ไฮดี หนูน้อยหัวใจบริสุทธิ์ = Heidi / Johanna Spyri, แต่ง ; Michael Robert Bradie, เรียบเรียง ; ลัดดาวัลย์ สัตตธรรมกุล และ ปิยะดา น้อยผา , แปล สไปรี, โยฮันนา 2553
ไฮดี หนูน้อยหัวใจบริสุทธิ์ = Heidi /^cJohanna Spyri ; เรียบเรียง Michael Robert Bradie ; ภาพประกอบ Nika Tchaikovskaya ; แปล ลัดดาวัลย์ สัตตธรรมกุล, ปิยะดา น้อยผา สไปรี, โยฮันนา พิมพ์ครั้งที่ 5 2559
ไฮปาเฌียแห่งอเล็กซานเดรีย : ชีวิต ศาสนา ศรัทธาและความตาย = Hypatia of Alexandria / มาเรีย ดซีลสกา ; แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย F. Lyra ; สุธาสินี พานิชชานนท์, แปล ดซีลสกา,มาเรีย 2548
ไฮโซสะออน / หัสวีร์ หัสวีร์ พิมพ์ครั้งที่ 1 2556
 <<    1  ...  3359  3360  3361  3362  3363  ...  3369    >>
    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th